(6.01 2023) 10 lat Serwisu "Monodram w Polsce"

Serwis "Monodram w Polsce" jest autorskim projektem Marka Kołowskiego. Jego celem jest upowszechnianie sztuki teatru jednego aktora - promowanie twórców monodramów i udostępnianie miejsc ich prezentacji za pośrednictwem Internetu. Serwis jest projektem w fazie rozwoju. Proszę wszystkich jego użytkowników o wskazywanie błędów, informowanie o kolejnych wydarzeniach oraz dzielenie się opiniami o jego zawartości.

Serwis umieszczony jest pod adresem http://monodramus.eu na serwerach OVH Spółki z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000220286. REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556 Ul. Szkocka 5 lok. 1. 54-402 Wrocław (numer zamówienia: 24162622 - ovh z dnia 31.01.2013). Serwis "Monodram w Polsce e-Informacje" został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, I Wydział Cywilny - sygn. akt: I Ns Rej Pr 5/15. Strona Monodramus News | Repertuar umieszczona pod adresem https://www.monodramus.eu/repertuar.html stanowi integralną część Serwisu "Monodram w Polsce e-Informacje".

Kontakt:
Monodram w Polsce
Wydawca: Marek Kołowski, 76-037 Dobre 19. Tel. +48 696 567 406.
e-mail: marco(at)monodramus.eu, marek.kolowski(at)monodramus.euRegulamin serwisu.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Monodram w Polsce dostępnego pod adresem http://monodramus.eu/ oraz normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem, a także prawa i obowiązki jego użytkowników.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę – nieograniczonego korzystania z informacji zawartych na stronach Serwisu i spełnia wymaganaia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika, który zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

Rozdział II. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu http://monodramus.eu
2. Serwis - to zspół stron internetowych dostępnych drogą elektroniczną pod adresem http://monodramus.eu umożliwiający użytkownikom dostęp do informacji zamieszczonych na jego stronach.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
4. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.
5. Usługodawca - "Monodram w Polsce" zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, I Wydział Cywilny - sygn. akt: I Ns Rej Pr 5/15. Adres redakcji: "Monodram w Polsce" 76-037 Dobre 19. Kontakt e-mail: marco(at)monodramus.eu
6. Strona/Strony – Usługodawca i Użytkownik.
7. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem.

Rozdział III. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.
1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
- Google Chrome dla Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 32-bit,
- do korzystania ze strony i zamieszczonych na niej filmów trzeba mieć zainstalowany FlashPlayer w wersji min. 9.0
- Strony Serwisu cechuje Responsywność - strony internetowe dostosowują się do rozdzielczości ekranu, na której są przeglądane. Wyświetla się poprawnie na wszystkich urządzeniach; komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach.
2. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika - patrz niżej „Polityka dotycząca plików cookies.”
4. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa.

Rozdział IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu.
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) przestrzegania - w przypadku korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu - przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm. - przepisy m.in. w zakresie dozwolonego użytku).
4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usług.
5. Serwis nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sensie ustawy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Rozdział V. Prawo do Reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi w zakresie funkcjonowania Serwisu, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: info(at)monodramus.eu
3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu - ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
7. W reklamacji Użytkownik powinien podać adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

VI. Odpowiedzialność.
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
b) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu skutków działania siły wyższej.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej dotyczące nazwy, domeny i logo Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych, słowno - graficznych i oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.
5. Korzystanie z Serwisu oraz jego zasobów jest nieodpłatne.
6. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2013 r.Polityka Prywatności dotycząca plików cookies.

Cookies - zwane również ciasteczkami - to niewielkie pliki przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Korzystanie z ciasteczek jest całkowicie bezpieczne. Nie mogą one zainfekować komputera wirusem. Nie dają dostępu do prywatnych dokumentów czy zdjęć użytkownika. Nie wykradają haseł dostępu ani żadnych danych osobowych zapisanych na komputerze.

Hosting OVH dostarcza ciasteczka startBAK, start. System loadbalancingu dla serwerów hostingowych dodaje ciasteczko. Jest ono niezbędne do działania strony na serwerze hostingowym i nie służy do zbierania statystyk. Nie można go wyłączyć. Można je blokować w przeglądarce, ale wtedy niektóre funkcje związane z sesją nie będą działać poprawnie. Wg przepisów nasze ciasteczka są wykorzystywane w poniższych celach: wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego - Ciebie.

Strona używamy widźetów Google i Twittera, które we własnym zakresie informują jak prowadzą politykę plików cookies i można zapoznać się z nimi na stronach usługodawców widżetów.

Strona korzysta z Google Analytics, usługi służącej do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google""). Google Analytics używa tzw. "Cookies"", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej jest zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP będzie obcięty w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach jest pełny adres IP przesyłane do serwera Google w USA i tam następnie skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google będzie korzystała z tych informacji tylko w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika - Ciebie, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i inne usługi internetowe związane z operatorem strony. Operator strony działający w ramach usługi Google Analytics nie tworzy z Twoim adresem IP połączeń z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; ale należy zwrócić uwagę, że wtedy nie w pełni będą wykorzystane wszystkie funkcje tej strony. Możesz uniknąć przejęcia przez Google Analytics, klikając na link poniżej. Pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki, możesz zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Kliknij w ten link i zainstaluj dodatek do przeglądarki blokujący kod, który będzie zawsze ustawiać cookie opt-out, co zapobiegnie przyszłemu kolekcjonowaniu Twojej informacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat warunków użytkowania Google Analytics i polityki prywatności Google można znaleźć na http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na https://www.google.pl/intl/pl/policies/.

Pamiętaj! Pliki cookies mogą zostać wyłączone w ustawieniach przeglądarki. Możesz również tak skonfigurować przeglądarkę, aby informowała ona o zarejestrowaniu każdego ciasteczka. Zmiany wprowadzone w konfiguracji przeglądarki internetowej polegające na blokowaniu zapisu plików cookies w pamięci urządzenia mogą wpłynąć na niedostępność niektórych funkcji dostępnych na stronie internetowej.


Działalność serwisu ma charakter non-profit.

Informacje zawarte na stronach serwisu pochodzą z legalnych źródeł.
Serwis jest wydawnictwem niezależnym. Ukazuje się od 6 stycznia 2013 roku i finansowany jest ze środków prywatnych (bez dotacji publicznych).

Monodram w Polsce
Życzę miłego dnia,
Marek Kołowski.Monodram w Polsce w obrazach na Pintereście.